لیست هتل‌های استان اردبیل

ردیفاستانشهرستاننوع واحدنام واحدستارهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1اردبیلخلخالهتلمهمانسرای خلخال2
2اردبیلسرعینهتلمهمانسرای لاله4
3اردبیلاردبیلهتلنگین2
4اردبیلسرعینهتلهمای سرعین2
5اردبیلاردبیلهتلصحت1
6اردبیلپارس آبادهتلشرفی1
7اردبیلخلخالهتلپرنیان2
8اردبیلنیرهتلآریا1
9اردبیلمشگین شهرهتلآران2
10اردبیلپارس آبادهتلارسباران2
11اردبیلسرعینهتلامید سرعین1
12اردبیلسرعینهتلبوستان2
13اردبیلسرعینهتلچالدران3
14اردبیلاردبیلهتلدریا3
15اردبیلسرعینهتلرز2
16اردبیلسرعینهتلساسان2
17اردبیلمشکین شهرهتلساوالان مشکین شهر2
18اردبیلاردبیلهتلسبلان3
19اردبیلخلخالهتلسپید1
20اردبیلسرعینهتلسپید2
21اردبیلاردبیلهتلشورابیل2
22اردبیلبیله سوارهتلشهریار2
23اردبیلاردبیلهتلشیخ صفی1
24اردبیلسرعینهتلقصر سرعین2
25اردبیلسرعینهتلکبیر3
26اردبیلاردبیلهتلکوثر3
27اردبیلسرعینهتلکوهسار1
28اردبیلسرعینهتلمرمر2
29اردبیلاردبیلهتلمهدی2

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)