لیست هتل‌های استان مازندران

ردیفنام واحدنوع واحدستارهاستانشهرستاننام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1آپاداناهتل3مازندراننوشهر
2اردوگاه چلندرهتل2مازندراننوشهر
3ارکیدههتل1مازندرانچالوس
4اسرمهتل3مازندرانساری
5بابا سیناهتل1مازندرانمحمود آباد
6بادلههتل4مازندرانساری
7برجهتل1مازندراننوشهر
8بزرگ نورهتل2مازندراننور
9بهشهرهتل2مازندرانبهشهر
10بین المللی کلاردشتهتل3مازندرانکلاردشت
11پارسیان (آزادی) رامسر-جدیدهتل4مازندرانرامسر
12پارسیان (آزادی) رامسر -قدیمهتل4مازندرانرامسر
13پارسیان خزر (انقلاب) هتل5مازندرانچالوس
14پامچالهتل1مازندراننوشهر
15پیوندیهتل1مازندراننوشهر
16ترنجهتل2مازندرانمحمود آباد
17تلارهتل3مازندرانقائم شهر
18جهانگردی فینهتل2مازندرانچالوس
19درنای سفیدهتل1مازندرانفریدونکنار
20رزهتل1مازندرانساری
21رضاهتل1مازندرانبابل
22ژربراهتل1مازندراننوشهر
23سارویههتل1مازندرانساری
24سالار درههتل3مازندرانساری
25سپید گلهتل1مازندراننوشهر
26سلمانشهرهتل2مازندرانسلمانشهر
27شالیزارهتل2مازندراننوشهر
28شوکاهتل2مازندرانبابلسر
29شیرینهتل1مازندرانکلاردشت
30صدفهتل3مازندراننوشهر
31صفاتیانهتل1مازندرانرامسر
32فاندرهتل2مازندرانچالوس
33فرح آبادهتل1مازندرانساری
34کاسپینهتل2مازندرانبابلسر
35کورشهتل3مازندرانچالوس
36گلسارهتل2مازندرانچالوس
37لاله وحشیهتل1مازندرانچالوس
38مارالهتل3مازندرانچالوس
39مازرونهتل2مازندرانقائم شهر
40متل پاپلیهتل3مازندرانتنکابن
41متل پانیذهتل1مازندرانچالوس
42متل پرستوهتل1مازندرانمحمود آباد
43متل تهرانیهتل1مازندرانآمل
44متل جمهتل1مازندرانکلاردشت
45متل جواهرهتل2مازندرانرامسر
46متل خزر رامسرهتل2مازندرانرامسر
47متل دریای نورهتل2مازندراننور
48متل دریای نوشهرهتل1مازندراننوشهر
49متل دنیاهتل2مازندرانتنکابن
50متل رزهتل1مازندرانساری
51متل شهر قصههتل2مازندرانمحمود آباد
52متل صحراهتل2مازندراننوشهر
53متل عسلهتل2مازندرانبابلسر
54متل فانوس دریاهتل3مازندرانمحمود آباد
55متل فرهادهتل1مازندرانتنکابن
56متل گلهتل2مازندرانتنکابن
57متل گل سرخهتل1مازندراننوشهر
58متل گلدشتهتل2مازندرانکلاردشت
59متل لئونهتل2مازندراننوشهر
60متل مرواریدهتل1مازندرانتنکابن
61مجتمع اقامتی ونوسهتل1مازندراننشتارود
62مجتمع ترنجستانهتل2مازندرانمحمود آباد
63مجتمع تفریحی بندپیهتل2مازندراننوشهر
64مجتمع تفریحی مروارید درهتل2مازندرانمحمود آباد
65مجتمع سلیمان تنگههتل2مازندرانساری
66مجتمع سیاحتی مرواریدهتل3مازندراننور
67مجتمع نمک آبرودهتل3مازندرانچالوس
68مجتمع نوسازهتل1مازندراننور
69مجتمع ویلاهای خزرشهرهتل3مازندرانبابلسر
70مرجانهتل2مازندرانبابل
71ملکهتل3مازندرانچالوس
72مهرگانهتل2مازندرانآمل
73مهمانسرای چلندرهتل2مازندراننوشهر
74میچکاهتل2مازندرانبابلسر
75میلادهتل1مازندراننوشهر
76نارنجهتل3مازندرانساری
77نارنجستانهتل4مازندراننور
78نجاتیهتل1مازندرانتنکابن
79نسیمهتل2مازندراننوشهر
80نشتارودهتل1مازندرانتنکابن
81نوینهتل1مازندرانچالوس
82هتل نویدهتل4مازندرانساری
83هتل عربهتل2مازندرانساری
84سامانهتل2مازندرانجویبار
85نگینهتل1مازندرانبابل
86نخلهتل1مازندرانبابلسر
87آناهتل3مازندرانبابلسر
88دماوندهتل1مازندرانآمل
89نیلوفرهتل3مازندرانآمل
90چاکسرهتل2مازندرانمحمودآباد

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)