لیست هتل آپارتمان‌های استان مازندران

ردیفاستانشهرنوع واحدنام واحدستارهنام مدیرتلفنآدرسوبسایت
1مازندرانچالوسهتل آپارتمانتخت جمشید1
2مازندرانمحمود آبادهتل آپارتماندی1
3مازندرانتنکابنهتل آپارتمانسیالان1
4مازندرانآملهتل آپارتمانمهرگان2
5مازندرانآملهتل آپارتمانواشقان1
6مازندرانتنکابنهتل آپارتمانشایان1
7مازندرانچالوسهتل آپارتمانقصر2
8مازندرانچالوسهتل آپارتمانشیرین1
9مازندراننوشهرهتل آپارتمانبام دریا1
10مازندراننوشهرهتل آپارتماندلفین1
11مازندراننوشهرهتل آپارتمانکاسپین1
12مازندراننوشهرهتل آپارتمانسینا1
13مازندرانآملهتل آپارتمانلوتوس1
14مازندرانمحمود آبادهتل آپارتمانتین برگر1
15مازندرانمحمود آبادهتل آپارتمانساحل1
16مازندرانفریدونکنارهتل آپارتمانسلطان1
17مازندرانتنکابنهتل آپارتمانپاپیون2
18مازندرانچالوسهتل آپارتمانپاسارگاد1
19مازندرانرامسرهتل آپارتمانکاسپین1
20مازندرانرامسرهتل آپارتمانکوثر3
21مازندرانرامسرهتل آپارتمانهنرمندان2
22مازندرانکلاردشتهتل آپارتمانآریا1
23مازندراننورهتل آپارتمانآریان3
24مازندرانآملهتل آپارتماننگین1
25مازندراننوشهرهتل آپارتمانپامچال1
26مازندراننوشهرهتل آپارتمانمیلاد1
27مازندرانتنکابنهتل آپارتماننجانی2
28مازندراننشتارودهتل آپارتمانوازیک1
29مازندرانقائم شهرهتل آپارتمانمیلاد1
30مازندرانمحمود آبادهتل آپارتمانترنج2
31مازندراننورهتل آپارتمانکیانا2
32مازندراننورهتل آپارتمانناتل1
33مازندراننورهتل آپارتمانطبیعت1
34مازندرانرامسرهتل آپارتمانهنرمندان1
35مازندرانتنکابنهتل آپارتمانصدرا3
36مازندرانچالوسهتل آپارتمانساسان1
37مازندرانرامسرهتل آپارتماننازیا1
38مازندرانساریهتل آپارتمانسارویه1
39مازندرانبابلهتل آپارتمانطبرستان1
40مازندرانبابلسرهتل آپارتمانمازرون-

 


 

در صورتی‌که نام هتل (آپارتمان) شما در لیست بالا ثبت نشده است یا نیاز به اصلاح/تغییر دارد می‌توانید از طریق فرم زیر اطلاعات مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.

شهر (الزامی)

نوع واحد (الزامی)
هتلهتل آپارتمان

نام واحد (الزامی)

درجه واحد (الزامی)

نام مدیر (الزامی)

تلفن (الزامی)

آدرس (الزامی)

آدرس وبسایت هتل

ایمیل هتل (الزامی)

پیام (اختیاری)